เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นางนารี สำราญสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
0615612094
Click ดูประวัติ
นายสถาปนิก ร่วมสุข
นักจัดการงานทั่วไป
0918358331
Click ดูประวัติ
นายกิตตินันท์ จันละมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0916752533
Click ดูประวัติ
นางปาลิไลยก์ บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0825644288
Click ดูประวัติ
นางนิยมลักษ์ สายตา
นักพัฒนาชุมชน
0863960132
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัฒตรา วงค์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0831269616
Click ดูประวัติ
นายพิศาล สายสีแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกล
0885610064
Click ดูประวัติ
นายอัสดง กลับใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
0612425312
Click ดูประวัติ
นายรุ่งโรจน์ ศรีจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
0844980552
Click ดูประวัติ
นายทรงฤทธิ์ สิงห์ครุธ
พนักงานดับเพลิง
0981824234
Click ดูประวัติ
นายมนัส สีอ่อน
พนักงานดับเพลิง
0933930171
Click ดูประวัติ
นายจักรี สิงห์ครุธ
นักการภารโรง
095-6810430
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กองส่งเสริมการเกษตร
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
14 : กองการศึกษาฯ
17 : ปลัด
21 : คณะผู้บริหาร
22 : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน
23 : สำนักปลัด
24 : กองสาธารณสุข ฯ
25 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร