เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
แผนผังหน่วยงาน
กองคลัง
Click ดูประวัติ
นางภัททิยาพร บุญทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0899492480
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฬาภรณ์ สว่างแสง
นักวิชาการเงินและบัญชี
0928694954
Click ดูประวัติ
นางสาวละมุล ช่วงโชติ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
0639917988
Click ดูประวัติ
นางรุ่งทิพย์ ศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
0933761302
Click ดูประวัติ
นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0806954549
Click ดูประวัติ
นายอดิศักย์ สาธุสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0924448935
Click ดูประวัติ
นางรดาณัฐ สว่างแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0873242611
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กองส่งเสริมการเกษตร
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
14 : กองการศึกษาฯ
17 : ปลัด
21 : คณะผู้บริหาร
22 : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน
23 : สำนักปลัด
24 : กองสาธารณสุข ฯ
25 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร