เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ประวัติความเป็นมา  
 

 

ประวัติความเป็นมา
ตำบลทุ่งมน เดิมชื่อตำบลดงสูง โดยมีขุนโซง เยาวรักษ์ เป็นกำนันปกครองตำบล ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลทุ่งมน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีนายไหล พิจารณ์ เป็นกำนัน แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่
ตำบลทุ่งมนจะมีสภาพพื้นที่ 2 ลักษณะคือ เป็นพื้นที่ลาดเอียง และที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และนับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม
สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,334 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน

การเดินทาง
เดินทางจากอำเภอคำเขื่อนแก้วสู่ตำบลทุ่งมนได้ 2 เส้นทาง คือ จากอำเภอคำเขื่อนแก้ว มาตามถนนลาดยางสายลุมพุก-ศรีฐาน ระยะทาง 15 กม. และจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว-ยโสธร แยกตำบลย่อ ระยะทาง 11 กม.

ผลิตภัณฑ์
เสื่อผือ


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร