[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
link banner
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม2565-มีนาคม2566)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565(ตุลาคม2564-มีนาคม2565)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564(ตุลาคม2563-กันยายน2564)

 รายงานสถิติช่วยเหลือประชาชน

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร