[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
link banner
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ  2564

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ในรอบ 6 เดือน

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร