เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
คำสั่งปฏิบัติราชการ  
 


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน  217/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ กำกับดูแลกองส่งเสริมการเกษตร


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ กำกับดูแลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของนักวิชาการตรวจสอบภายใน


ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 (3 พ.ค.64)


แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนใน อบต.ทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ 2564 (18 ธ.ค.63)


คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 (18 ธ.ค.63)


แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนใน อบต.ทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ 2563 (3 ก.พ.63)


คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนใน อบต.ทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62)


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร