เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
แผนพัฒนา  
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569) ฉบับปรับปรุงที่ 2

แผนแม่บทพัฒนาบุคลากร 3 ปี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ( เมษายน 2564)

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2564-พ.ศ.2566)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

แผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการ บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)

แผนพัฒนา 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนา 5 ปี 2561-2565

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563

แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร