[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
แผนผังหน่วยงาน
กองการศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางสุภาวดี กุลบุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0644949823
Click ดูประวัติ
นางประนอม พิจารณ์
ครูผู้ดูแลเด็กวัดบ้านโซง
0892869289
Click ดูประวัติ
นางอัจฉรา ชมพูสว่าง
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านมะพริก
0810718166
Click ดูประวัติ
นางพิศมัย แสวงแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็กวัดบ้านทุ่งมน
0821296917
Click ดูประวัติ
นางสาวลมหวล สุดแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
วัดบ้านโพนสิม0930307249
Click ดูประวัติ
ครูผู้ดูแลเด็กวัดบ้านโซง
ครูผู้ดูแลเด็กวัดบ้านโซง
Click ดูประวัติ
นางปิยะมาศ พิจารณ์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านมะพริก
08585991512
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐฐิญา สุรสรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
วัดบ้านทุ่งมน0982317478
Click ดูประวัติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
วัดบ้านโพนสิม
Click ดูประวัติ
นางทองพูน พิบูลสังข์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
วัดบ้านโซง0872401863
Click ดูประวัติ
นางสาววิภา คำตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
บ้านมะพริก0801646961
Click ดูประวัติ
นางสาวรวินันท์ ช่วงโชติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0933845015
Click ดูประวัติ
นางสาคร ทองทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
วัดบ้านทุ่งมน
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจมาศ ทองหิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0885952110
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กองส่งเสริมการเกษตร
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
14 : กองการศึกษาฯ
17 : ปลัด
21 : คณะผู้บริหาร
22 : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน
23 : สำนักปลัด
24 : กองสาธารณสุข ฯ
25 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร