เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
แผนผังหน่วยงาน
กองสาธารณสุข ฯ
Click ดูประวัติ
นายพีรวิชญ์ ดิษย์เทวาทรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0961895295
Click ดูประวัติ
นางสาวรุจิรา บุญทศ
จ้างเหมาบริการกองสาธารณสุขฯ
0931681341
Click ดูประวัติ
นายมนูญ โพสาขา
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ
0984208088
Click ดูประวัติ
นายวาสนา แสวงแก้ว
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ
0821422017
Click ดูประวัติ
-ว่าง-
พนักงานประจำรถขยะ
Click ดูประวัติ
นายสีดา ใจเด็ด
พนักงานประจำรถขยะ
0985915537
Click ดูประวัติ
นายณรงค์ ศรีลาอาสน์
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ
0624971488
Click ดูประวัติ
นายพรมรินทร์ คงวัน
จ้างหมาบริการกู้ชีพ
0981143900
Click ดูประวัติ
นายจำลอง ดะใน
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ
0828643393
Click ดูประวัติ
นายคมสันต์ สารจันทร์
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ
0896927800
Click ดูประวัติ
นายปรีชา ขาวผิว
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ
0815792524
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กองส่งเสริมการเกษตร
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
14 : กองการศึกษาฯ
17 : ปลัด
21 : คณะผู้บริหาร
22 : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน
23 : สำนักปลัด
24 : กองสาธารณสุข ฯ
25 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร