[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน และนายกิตตินันท์ จันละมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ จัดโครงการ ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหา ( 9/พ.ย./2566 )
    
อบต.ทุ่งมนได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม "โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566" ( 26/ก.ย./2566 )
    

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566อบต.ทุ่งมนได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม "โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566" เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของสมุนไพรไทย สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องสมุนไพรไทย สมุนไพรในท้องถิ่น และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพรขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและศึกษาหาความรู้แหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยได้ที่ "สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน หมู่ 3 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โทร 045-979822

เพิ่มเติม
#1อปท.1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30น.เป็นต้นไป ท่านยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พลังตำบลถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค ( 21/ส.ค./2566 )
    
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยการนำของท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และร่วมกับพี่น้อง ประชาชน ตำบลทุ่งมน บ้านทุ่งมน หมู่3และหมู่7 ได ( 3/ส.ค./2566 )
    
ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม โดยมีท่าน ยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ท่านช ( 16/มิ.ย./2566 )
    
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ ๙ มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าสารธรรม บ้านดงบัง ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร โดยท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ นำ คณะผู้บริหาร สม ( 16/มิ.ย./2566 )
    
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ( 5/เม.ย./2566 )
    

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประชุม ปรึกษา การจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ และการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ ( 22/มี.ค./2566 )
    
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเคลื่อนที่ บูรณาการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Aervice)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว น ( 9/ก.พ./2566 )
    

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเคลื่อนที่ บูรณาการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Aervice)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายชัยวัฒน์  สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ บูรณาการร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดบ้านโซง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ดำเนินการโครงการเปิดวิสัยทัศน์ และการพัฒนาประสิทฺธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 - 27 เดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีฐานะเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคค ( 8/ก.พ./2566 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ดำเนินการโครงการเปิดวิสัยทัศน์ และการพัฒนาประสิทฺธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 - 27 เดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีฐานะเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในการบริหารจัดการจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้นำชุมชนท้องที่ รวมถึงหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 -> [จำนวน 162 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร