เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
แผนป้องกันทุจริตประจำปี  
 

แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2566-2570)

แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม

แผนป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2561-2564


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร