[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
รายงานติดตามการใช้งบฯ  
 

 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร