เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้-เสีย  
 

คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
     ป้องกันและควบคุมโรคตำบลทุ่งมน


คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)


การมีส่วนร่วม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


การมีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม


ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 8 มี.ค.62


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร