เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
งานจัดเก็บ  
 

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (โฉนด) อบต.ทุ่งมน

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (นส3) อบต.ทุ่งมน

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดยโสธรเรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 
2567

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 
2567

 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร