เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ความโปร่งใส  
 

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
     ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานการวิเคราะห์ ผลคะเเนนความโปร่งใสของการดำเนินงาน อบต.ทุ่งมน ประจำปี 2566 


รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ทุ่งมน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แบบรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร