เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ประกาศมาตรการบริหารบุคคล  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง กำหนดวันลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้างตามภารกิจ
     และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
 พ.ศ 2565


ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้่องถิ่น ข้าราชการ
     และพนักงานส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2542


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร