เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง  
 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร