เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แนวทางการปฏิบัติ Dos & Don 'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ


 คู่มือการชำระภาษี 


 คู่มือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


 คู่มือการบริหารความเสี่ยง


 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


 คู่มือขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร