เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
จดหมายข่าว/วารสาร  
 

กิจกรรมวันสิ่งแวดสอมไทย2

การอบรมที่มีการสอดแทรกสาระตำนจริยธรรม

No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

โครงการเสริมสร้งความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณของบุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในหลักสูตรโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

โดรงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งมน

รายงานข้อมลแหล่งการเรียนร้ท้องถิ่น


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร