เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
มาตรการประหยัดพลังงาน  
 

มาตรการประหยัดพลังงานประจำปี 2564

 คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการลดพลังงาน อบต.ทุ่งมน

 ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า พลังงานน้ำมัน และการประหยัดน้ำประปา

รายงานผลการลดใช้พลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร