[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
link banner
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
มาตรการประหยัดพลังงาน  
 

มาตรการประหยัดพลังงานประจำปี 2564

 คำสั่ง อบต.ทุ่งมน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการลดพลังงาน อบต.ทุ่งมน

 ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า พลังงานน้ำมัน และการประหยัดน้ำประปา

รายงานผลการลดใช้พลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร