เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
แผนใช้จ่ายงบฯประจำปี  
 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน2565-มิถุนายน2565)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม2565-มีนาคม2565)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม2564-ธันวาคม2564)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร