[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
link banner
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
แผนใช้จ่ายงบฯประจำปี  
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร