เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น


พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.๒๕๑๐


กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563


พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 


พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 


พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯพ.ศ. 2542


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540


 

 

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร