เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากร  
 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่องการยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน (ดีเด่น) ปีงบประมาณ 2566


ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่องการยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน(ดีเด่น) ปีงบประมาณ 2565


ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่องการยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน(ดีเด่น) ปีงบประมาณ 2564


ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่องการยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน(ดีเด่น) ปีงบประมาณ 2563


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร