เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 

  

ชื่อ : นายสมพร ศรีแสงจันทร์
ตำแหน่ง : รองนายก อบต.ทุ่งมน
หน้าที่หลัก : 08 7961 8963
อีเมล์ : sompornn@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 08 7961 89

ชื่อ : นายเฉลิมเกียรติ ทองดี
ตำแหน่ง : รองนายก อบต.ทุ่งมน
หน้าที่หลัก : 08 7245 8766
อีเมล์ : chalermkeat@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 08 7245 87

ชื่อ : นายอุดม พิจารณ์
ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.ทุ่งมน
หน้าที่หลัก : 08 6398 4073
อีเมล์ : Udomm@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6398 40

ชื่อ : นายไพรัตน์ สิงห์ครุธ
ตำแหน่ง : เลขานุการนายก อบต.ทุ่งมน
หน้าที่หลัก : 06 1314 1786
อีเมล์ : pairatt@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 06 1314 17

ชื่อ : นางสาวสุปราณี ขยันทำ
ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.ทุ่งมน
หน้าที่หลัก : 08 6044 3641
อีเมล์ : supranee@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6044 36

ชื่อ : นางประนอม พิจารณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กวัดบ้านโซง
หน้าที่หลัก : 0892869289
อีเมล์ : pranoom@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0892869289

ชื่อ : นางสาวจุฬาภรณ์ สว่างแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : 0928694954
อีเมล์ : ่ีjuraporn@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0928694954

ชื่อ : นายสอน สีอ่อน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.4
หน้าที่หลัก : 09 8230 6305
อีเมล์ : sornn@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 09 8230 63

ชื่อ : นางพิศมัย แสวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กวัดบ้านทุ่งมน
หน้าที่หลัก : 0821296917
อีเมล์ : pissamai@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0821296917

ชื่อ : นางสาวละมุล ช่วงโชติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก : 0639917988
อีเมล์ : lamoon@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0639917988

ชื่อ : นางสาวอริสา ยวนยี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.6
หน้าที่หลัก : 08 4449 3253
อีเมล์ : arisa@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 08 4449 32

ชื่อ : นางรุ่งทิพย์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก : 0933761302
อีเมล์ : rongtip@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0933761302

ชื่อ : นายเดชา จันทร์ยางช่อง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.7
หน้าที่หลัก : 08 4437 9719
อีเมล์ : daycha@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 08 4437 97

ชื่อ : ครูผู้ดูแลเด็กวัดบ้านโซง
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กวัดบ้านโซง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสถาปนิก ร่วมสุข
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : 0918358331
อีเมล์ : sathapanik@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0918358331

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : 0806954549
อีเมล์ : porntip@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0806954549

ชื่อ : นายผดุง ไชยศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.8
หน้าที่หลัก : 06 2180 5405
อีเมล์ : padung@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 06 2180 54

ชื่อ : นายกิตตินันท์ จันละมา
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก : 0916752533
อีเมล์ : kiitnan@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0916752533

ชื่อ : นายอดิศักย์ สาธุสัตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก : 0924448935
อีเมล์ : Adisak@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0924448935

ชื่อ : นางปาลิไลยก์ บุญปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : 0825644288
อีเมล์ : palilai@thongmon.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0825644288
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กองส่งเสริมการเกษตร
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
14 : กองการศึกษาฯ
17 : ปลัด
21 : คณะผู้บริหาร
22 : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน
23 : สำนักปลัด
24 : กองสาธารณสุข ฯ
25 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร