เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
งานการเงิน  
 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ
     สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รายงานผลตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง. พ.ศ.2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง. พ.ศ.2564

รายงานการเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2

รายละเอียดการใช้จ่ายปี 2564 รอบที่ 6

 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2563  

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

การตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปี 2562

 

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร