เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
 

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ  ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ  ประจำเดือน กันยายน 2565

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ  ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

แบบรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ  ณ จุดบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ทุ่งมน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการทำงานของบุคลากร

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการทำงานของบุคลากร ณ จุดบริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจ

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการฯ 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร