เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
รายงานกำกับติดตามฯ  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566
    (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2565) ปีงบประมาณ2564

รายงานการติดตามประเมินผลแผนปี 63

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562(เล่ม)

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร