เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
นโยบายการบริหารบุคคล  
 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566


นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 


นโยบายการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 


 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563


 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร