เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นนายบุญจันทร์
     แสงเมืองปักษ์ ถึง สี่แยกนา นางสมเพชร วันเที่ยง บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางอวด ขยันทำ
    ถึง ไร่นางประสาทขยันทำ บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นางนาลี พิจารณ์
    ถึงไร่นายวิทย์ ตาชื่อ บ้านเหล่าโป หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนานายมณี ผายพิมพ์
     ถึง นานายคำปุ่นธานอก บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนานายทวี แสวงแก้ว
     ถึง นานางสมนึก เกทะโล บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากทางหลวงชนบท
    หมายเลข ๒๐๐๒ ถึงไร่นายประยุทธ สิงห์ครุฑ บ้านโพนสิม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างถนนดิน จากนานางสีสด สุดแสง
    ถึง ที่นานางวาวทอง สุดแสง บ้านมะพริก หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายอุดม พิจารณ์
     ถึง ไร่นายสมรพิจารณ์ บ้านเหล่าโป หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากรอยต่อ คสล.
    ไร่นางหนูระ พินางอุดร โพธิ์คำ บ้านโซง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
      จากไร่นายจำนงค์ ศรีแสงจันทร์ ถึง ไร่นางอรัญญา ลือไพบูลย์ บ้านดู่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะ
      เจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน จากบ้นนายบุญเรือง ขยันทำ
     ถึง ไปทางวัดป่าบ้านดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากแยกหนองยางน้อย
     ถึง ที่นานายนิพนธ์คำตา บ้านตู่ หมู่ที่  ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นานางสมมาตร ถึง
     นานางจันทร์มี คำตา บ้าน มะพริก หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายแสวง แสวงดี
     ถึง ไร่นายประจงสว่างแสง ข้านเหล่าโป หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สามแยกไร่นางนาลี
    พิจารณ์  ถึงสามแยกทุ่งมน - โพนทัน บ้านเหล่าโป่ หมู่ที่  ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นางพิกุล ตาซื่อ
    ถึง ที่นานางรองสายสีแก้ว บ้านเหล่าโป้ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
     จากที่นายสมบูรณ์สว่างแสง ถึง สุดเขตรอยต่อตำบลย่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างปรับปรุงถนนลูกรัง จากที่นานางทองสี
     สว่างแสง ถึง ที่ นานางจำเนียร เด่นดวง บ้านเหล่าโป หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายสาย พิจารณ์ ถึงไร่นายบุญช่วย
แสวงดี บ้านโซง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก จากไร่นางรัชนี ส่งศรี ถึงปาก
    ทางเข้าไร่ นายธนพงษ์ เขาทอง บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งมน อำเกอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะ
    เจาะจง

ประกาศ อบต.ทุ่งมน  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่าโป้
   (จุดสามแยกข้างบ้าน คุณวิลาวัณย์ วัชรรัตนโสธร) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายจำนงศ์ ศรีแสงจันทร์
     ถึง ไร่นางอรัญญา ลือไพบูลย์ บ้นดู่ หมู่ที่ :ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จากที่นายพิพัฒน์ ชาวนา
      สุดเขตรอยต่อตำบลย่อ)

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายทางบ้านดู่-วัดป่าบ้านดู่หมู่6
     ตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบหนองบั่ว ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
    จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
     จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนมะพริก2 (จากสี่แยกทางเข้าหนองบัวถึง
     บ้านนายถวิล สีเทา) หมู่ที่ 5 บ้านมะพริก
 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริกหมู่ 5  สาย อบต.ทม.037(บ้านมะพริก-บ่อโจ้โก้)
     ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนมะพริก2
     (จากสี่แยกทางเข้าหนองบัวถึงบ้านนายถวิล สีเทา) หมู่ที่ 5 บ้านมะพริก

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบต.ทม.024
     ถนนทุ่งมน 2 (จากวัดป่าพุทธรักษาอ้อมไปหลังวัดป่าพุทธรักษา) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลส์พลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ 5

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลส์พลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ 3

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลส์พลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ 7

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลส์พลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ 9

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนสิม หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1)
    ตำบลทุ่งมน   อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างบ่อบาดาลประปาโซล่าเซลล์พลังงงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนสิม หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2)
    ตำบลทุ่งมน   อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านทุ่งมน - บ้านโพนทัน (กม. 0+000- 2+020) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะพริก หมู่9 สายถนนมะพริก ซอย5(จากบ้านนางทองยุ่น คำตา ถึง หน้าโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางเทคอนกรีตลำเหมือง (เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน)บ้านโซง หมู่ที่ 8 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านดู่ หมู่ 6 ถนนสายถนนดู่ 3
     (จากบ้านนายนิพนธ์ คำตา ถึงบ้านนายกรุงศรี ภูพิธาน) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนน อบต.ทม 023
     
(จากแยกบ้านนายประวิทย์ แสวงแก้ว ถึงแยกไปวัดทุ่งสบาย) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริก หมู่ที่ 4 ถนนสาย อบต.ทม.037
    (จากหนองบั่วถึงบ่อโจ้โก้) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 สายถนนโพนสิม ซอย3
    (หน้าวัดถึงบ้านนางลำปาง มีโชค) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

   ประกาศซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสิม หมู่ที่ 4 สาย ถนนโพนสิม ซอย 1 (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
        ตำบลโพนสิม ถึง บ้านนางไพรวรรณ โสตะสิงห์)  บลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างและยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโซง หมู่ที่ 1
      ถนนสาย โซง - เหล่าโป่ 1(สายสามแยกบ้านนายสิริบูรณ์ สว่างแสง ถึงสามแยกบ้านนายแสวง สว่างแสง)
      ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E4/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริก หมู่ที่ 5
     สาย อบต. ทม 037

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E 3/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.46-002
     สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2002 บ้านดู่ หมู่ที่ 4 บ้านโพนสิม ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโซง หมู่ที่ 8 สาย ถนนโซง - เหล่าโป่ 3 (จากบ้านนายพิชิด กลับใจ ถึงบ้านนายชาญชัย พิจารณ์) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง (เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3,7 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านดู่ หมู่ที่ 6 สาย ถนนดู่ 2 ฝั่งทิศตะวันออก (จากบ้านนายนิพนธ์ คำตา ถึงบ้านนางลัด พึ่งโพธิ์) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

  ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่องเผยแพร่ราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริก หมู่ที่ 5 สาย อบต.ทม.037 (บ้านแดง จากแยกป่าสัก ถึงบ่อโจ้โก้) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน)บ้านมะพริกหมู่ที่ 9 สาย ยส.ถ1-0016 แยกบ้านขี้เหล็ก-บ้านมะพริก 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว บ้านโซง หมู่ที่ 8 สาย อบต.ทม.011 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e2/2564  ลงวันที่ 22 มกราคม 2564

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.46-003 สายแยก ยส.ถ.46-001 บ้านเหล่าโป่-บ้านคำเกิด(จาก กม.1+332-กม.2+252)หมู่ที่ 2บ้านเหล่าโป่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  

ราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว บ้านโซง หมู่ที่ 8 สาย อบต.ทม.011 

ราคาคกลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ที่ 6 สาย อบต.ทม.048 (จากบ้านนายประสงค์ ขยันทำ ถึงไร่นางหยาดพิรุณ นามวงษา)

 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e1 / 2564  

 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e2/ 2563  

 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e3 / 2563  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซง หมู่ที่ 1 สายสามแยกบ้านนางหนูระ พิจารณ์ ถึงไร่ นายเฉวียน พิจารณ์ฺ (ถนน อบต.ทม.001) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซง หมู่ที่ 8 สาย อบต.ทม.016 (บ้านนายบุญมี  แท่งทอง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.46-003 สายแยก ยส.ถ.46-001 บ้านเหล่าโป่-บ้านคำเกิด(จาก กม.1+332-กม.2+252) หมู่ 2 บ้านเหล่าโป่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 สาย ยส.ถ.1-0016 (จากถนนหมู่ที่ 9 ถึง ป่าบักแน่น) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 สาย อบต.ทม.039 (จากสวนยาง นายณรงค์ สายคำวงษ์ ถึงไร่มันนายสุที สายคำวงษ์) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านโซง หมู่ 8 สาย โซงเหล่าโป่ 2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 สาย อบต.ทม.039 (จากสวนยาง นายณรงค์ สายคำวงษ์ ถึงไร่มันนายสุที สายคำวงษ์) ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ 6 สาย อบต.ทม.041 (จากบ้านธนา  ขยันทำ ถึงลำห้วยถม) 

โครงการเสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.46-001 สายแยก ทช.2007- บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมน หมู่ 3 สายทุ่งมน 2 (จากบ้านนายสุวรรณ  แสวงแก้ว ถึง แยกหลัง อบต.ทุ่งมน) 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.46-001 สายแยก ทช.2007 บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน

โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโป่ หมู่ที่ 2 สาย อบต.ทม.006 (ไร่นายยงยุทธ สายสีแก้ว ถึงไร่นายประจง สว่างแสง)

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  บ้านดู่ หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 สายถนนทุ่งมน3จากแยกบ้านนายประจักษ์ เด่นดวง ถึงแยกบ้านนายพรสวรรค์ หงษ์คำ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโซง หมู่ 1 สายสามแยกบ้านนายอดุล สลับสี ถึงสามแยกไร่นายวิราช พิจารณ์(ถนน อบต.ทม.008)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสิม หมู่ที่ 4 สาย ถนนโพนสิม 2 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านเหล่าโป่  หมู่ที่ 2 

โครงการก่อสร้างที่กรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่5 

(TOR)โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นและท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียวสายเหล่าโป่ ม.2 ถึงบ้านดง 

โครงการก่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโป่ หมู่ 2 

(TOR)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านมะพริก ถึงอ่างเห็บน้ำวังตะเข้น้อย ช่วง กม.0+528 -1+600 

(TOR)โครงการก่องานซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสิมถึงบ่อโจ้โก้ ช่วง กม.0+000-1+860 

(TOR)โครงการก่องานซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสิมถึงบ่อโจ้โก้ ช่วง กม.0+140-1+600 

(TOR)โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียวบ้านทุ่งมน ม.7 

(TOR)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโซง หมู่ 1 สาย อบต.ทม.008(จากสามแยกไร่นายอดุลย์ ถึง สามแยกไร่นายวิราช 

โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรัง บ้านทุ่งมน หมู่ 7 

โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโพนสิม หมู่ 4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริก หมู่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซง ม.8  บ้านนายขุนแผน-เขตตำบลย่อ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมน ม.3  บ้านนายประวิทย์แสวงแก้ว-แยกไปวัดทุ่งสบาย

โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสิม ม.4  ถนนสายโพนสิม-บ้านมะพริก

โครงการก่อสร้างคสล.บ้านมะพริก หมู่ที่ 5 ถนนสาย อบต.ทม. 036 ตอนที่ 3 (กม.0+443-0+528 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโซง หมุู่ที่ 1 ถนนสาย อบต.ทม.008 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งมน ม.3 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าโป่ หมู่ 2 ถนน ยส.ถ.46-003 (แยก ยส.ถ.46-001ถึงบ้านคำเกิด)

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยส.ถ.46-002  ม.4     ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.46-003 ม.2    ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่่งมน 2 หมู่ที่ 3. โดยวิธีเจาะจง 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอบต.ทม.036 (นานางอยู่ ขยันทำ). หมู่ที่ 5. บ้านมะพริก 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอบต.ทม.039. หมู่ที่ 9. บ้านมะพริก

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอบต.ทม.039. หมู่ที่ 9. บ้านมะพริก

โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 9 บ้านมะพริก ถนน ทช.2002 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านมะพริก  หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดู่  หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะพริก สาย อบต.ทม.039 บ้านมะพริก

โครงการงานซ่อมแซมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่  7

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซง ถนนโซง - เหล่าโป่ 1   หมู่ที่ 1 บ้านโซง  กม.0+328 – 0+400

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ซื้อเอกสารและประกวดราคา 23 มกราคม 2561-5กุมภาพันธ์ 2561)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า) อบต.ทุ่งมน

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร